Archive for October, 2008

h1

Kagaya Ng Pagtatagpo Ng Tag-araw At Tag-ulan

October 21, 2008

 

kagaya ng pagtatagpo ng tag-araw at tag-ulan

na totoong mapusok at nakadadarang;

…pumawi sa uhaw ng tigang na bukirin,

lumunod sa nasa ng ilog na humimbing.

 

hindi mo matatanggap ang iyong pagkakamali.

anupa’t tiniyak mo na kilala mo ang sarili

bago pa man matipon ang tapang ng pagpapasiya

na tumuntong sa lupa, at angkinin ang kinilalang SIYA.

 

hindi mo matatanggap na ang SIYA’y naglaho

na ang nakaraa’y napipilas gaya ng kalendaryo;

pagkat batid mong ang tunay na mahalaga lamang

ay ang iyong pandama, hindi ang ‘sang kabiguan

 

at inaasam mong babalik pa ang sandaling iyon

ng pakikipagtalik sa panaginip na inanyuan ng kahapon;

dahil matalino ka’t may desisyong hindi mababali

kahit na puso mo’y nililibak ng sarili mong pighati.

 

kagaya ng pagtatagpo ng tag-araw at tag-ulan

na sa una’y mapusok at nakadadarang;

ngunit panandalian at nagdudumaling maghiwalay

dahil sa pagtuldok ng panahon at pagtatakda ng buhay.

 

 

Advertisements
h1

Of Drenched Clothes And Lonely Chair

October 7, 2008

lightning drew nothing but a glimpse

of your dreary face and shallow eyes

as you watch the wrath of the storm

carelessly aim upon you,

your drenched clothes,

and lonely chair.

 

you tried, yes you tried,

to seek shelter with your cardboard sheet

reminiscent of your last night’s sleep,

but it proved pathetic,

empty.

like your dreams

and tomorrows.

 

 

 

behold, the treason of man

against himself,

for the lesser glory of coins

 

…and the quest to eat;

 

to breathe,

BUT not to live.